Banská činnosť

Naša spoločnosť ponúka:

 

Kompletnú banskú Činnosť v podzemí:

v uhoľných baniach.

Prípravu projektu,razenie diela,rekultiváciu ukončených diel.

 

Povrchovú banskú činnosť:

v povrchových lomoch na ťažbu nerastov.
Vypracovanie projektov na zahájenie ťažby, ktorá zahrňuje:  zameranie, prípravu projektu a plánu využitia ložiska, samotnú realizáciu skryvkového odkryvu, navrhnutie postupu ťažby,
dozor pri ťažbe,
projekty na rekultiváciu vyťažených lomov.
 
Banská činnosť
Obchod
Servis